รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Total Citations : 3
Total Publications : 137
Journal Name : Journal of Psychology Kasem Bundit University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Psy Journal
ISSN : 2286-6663
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคาร 1 เลขที่ 1761 ซอยพัฒนาการ 37 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เจ้าของ : หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.psy.kbu@gmail.com
Website : http://journal.psy.kbu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
Publication
9
9
14
16
17
18
10
20
10
0
Citation / Publication
0
0
0
0.13
0.06
0
0
0
0
0