รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตวิทยาคลินิก
Total Citations : 11
Total Publications : 76
Journal Name : Journal of Clinical Psychology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TH J CLI PSY
ISSN : 0125-1422
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าของ : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / THE THAI CLINICAL PSYCHOLOGIST ASSOCIATION
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.thaiclinicpsy@gmail.com
Website : http://www.journalclinicpsy.org/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Thai Journal of Clinical Psychology ตั้งแต่ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.48 No.1 2017) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
13
11
5
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0.91
0
0
0
0
0
0
0
0