รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจีนวิทยา
Journal Name : Journal of Sinology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Ronglin Cen
ชื่อย่อของวารสาร : จีนวิทยา
Abbreviation Name: JSINO
ISSN :
E-ISSN : 2822-0781
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5391-7093สำนักงานกรุงเทพฯ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เจ้าของ : ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsino.sclc@mfu.ac.th
Website : https://journal.mfu.ac.th/index.php/jsino
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • ISSN (เดิม) : 1905-9582
  • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว