รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจีนศึกษา
Journal Name : Chinese Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CSJ
ISSN :
E-ISSN : 2821-9945
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chatu_wits@hotmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CSJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-1972
  • An online-only Journal