รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจีนศึกษา
Total Citations : 4
Total Publications : 193
Journal Name : Chinese Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CSJ
ISSN : 1905-1972
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chatu_wits@hotmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CSJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
Publication
13
12
18
17
26
22
8
25
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.04
0.05
0.13
0
0
0