รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารช่อพะยอม
Journal Name : Chophayom Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อำพร แสงไชยา
ชื่อย่อของวารสาร : ช่อพะยอม
Abbreviation Name: Chophayom
ISSN : 1513-5462
E-ISSN : 2730-1826
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคราม 44000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Sarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chophayom.husoc@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :