รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Journal Name : NRRU Community Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารชุมชนวิจัย
Abbreviation Name: NRRU Community Research Journal
ISSN :
E-ISSN : 2697-4703
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal-rdi@nrru.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NRRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ Vol.17 No.1 2023 เป็นต้นไป, ISSN (เดิม) : 2286-9581