รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Total Citations : 15
Total Publications : 387
Journal Name : NRRU Community Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารชุมชนวิจัย
Abbreviation Name: NRRU Community Research Journal
ISSN : 2286-9581
E-ISSN : 2697-4703
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal-rdi@nrru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
0
0
1
4
3
3
3
0
0
Publication
20
20
20
20
39
51
57
60
80
20
Citation / Publication
0.05
0
0
0.05
0.1
0.06
0.05
0.05
0
0