รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารญี่ปุ่นศึกษา
Journal Name : Japanese Journal Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSJ
ISSN : 2697-648X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsj@asia.tu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/japanese/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • ISSN (เดิม) : 0125-6416
  • เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์ | Thammasat Journal of Japanese Studies ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป