รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารญี่ปุ่นศึกษา
Total Citations : 80
Total Publications : 236
Journal Name : Japanese Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSJ
ISSN : 0125-6416
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsj@asia.tu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/japanese
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
17
17
5
9
5
4
0
0
0
Publication
17
31
16
8
17
20
12
12
12
0
Citation / Publication
0.12
0.55
1.06
0.63
0.53
0.25
0.33
0
0
0