รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารดนตรีรังสิต
Total Citations : 13
Total Publications : 194
Journal Name : Rangsit Music Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMJ
ISSN : 1905-2707
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต. หลักหก อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rsu.musjournal@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rmj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
10
10
12
18
18
23
21
23
10
0
Citation / Publication
0.1
0.2
0
0
0
0
0
0.04
0
0