รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารดนตรีรังสิต
Journal Name : Rangsit Music Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMJ
ISSN :
E-ISSN : 3027-7094
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต. หลักหก อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rmj.rsu@rsu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rmj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-2707
  • An online-only Journal Since Vol.19 No.2 (2024)