รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารดนตรีและการแสดง
Journal Name : Music and Performing Arts Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MUPA Journal
ISSN :
E-ISSN : 2774-0722
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mupa.journal@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Mupabuujournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2465-356X
  • An online-only Journal Since Vol.8 No.1 (2022)