รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
Total Citations : 0
Total Publications : 41
Journal Name : Journal of Public Administration and Politics
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กาญจนา บุญยัง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: papojournal
ISSN : 2651-1436
E-ISSN : 2651-1460
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Graduate School of Public Administration, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : gspa.journal@gmail.com, kanjana_gspa@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/papojournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 1685-5779

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
3
10
12
16
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0