รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
Journal Name : Journal of Public Administration and Politics
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กาญจนา บุญยัง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: papojournal
ISSN : 2651-1436
E-ISSN : 2651-1460
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Graduate School of Public Administration, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : gspa.journal@gmail.com, kanjana_gspa@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/papojournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1685-5779