รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
Total Citations : 13
Total Publications : 385
Journal Name : Ph.D. in Social Sciences Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: phdssj
ISSN : 2229-1148
E-ISSN : 2651-1029
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เลขที่ 2086 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Doctor of Philosophy in Social Sciences Association, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : drchairit@hotmail.com, phd-ru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
1
1
2
0
6
3
0
0
0
0
Publication
21
24
26
49
45
75
65
60
0
0
Citation / Publication
0.05
0.04
0.08
0
0.13
0.04
0
0
0
0