รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
Total Citations : 64
Total Publications : 345
Journal Name : Ph.D. in Social Sciences Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: phdssj
ISSN : 2229-1148
E-ISSN : 2651-1029
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เลขที่ 2086 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Doctor of Philosophy in Social Sciences Association, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : drchairit@hotmail.com, phd-ru@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/phdssj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
5
6
7
7
14
15
4
0
0
Publication
0
20
21
24
26
49
45
75
65
20
Citation / Publication
0
0.25
0.29
0.29
0.27
0.29
0.33
0.05
0
0