รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
Journal Name : Ph.D. in Social Sciences Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: phdssj
ISSN : 2985-0029
E-ISSN : 2985-0037
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เลขที่ 2086 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Doctor of Philosophy in Social Sciences Association, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : drchairit@hotmail.com, phd-ru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 2229-1148, E-ISSN (เดิม) : 2651-1029