รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Chulalongkorn University Dental Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Arunee Laiteerapong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CU Dent J.
ISSN : 0215-2534
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ผู้จัดการวารสารทันตแพทยศาสตร์ อาคารสมเด็จย่า93 ชั้น 10 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cudentj@gmail.com
Website : http://www.dent.chula.ac.th/cudj/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :