รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารธุรกิจปริทัศน์
Journal Name : Business Review Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Sathaporn Pincharoen
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-713X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ. บางนา-ตราด กม.ที่ 18 ต.บางโฉลงอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ba.hcu.journals@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :