รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Journal Name : Journal of Learning Innovations Walailak University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jli
ISSN : 2408-2481
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหาร ชั้น 3 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เจ้าของ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Center for Innovative Learning and Teaching, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : surasak.ch@mail.wu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2408-2481, eISSN: 2730-1508