รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Total Citations : 2
Total Publications : 16
Journal Name : Journal of Learning Innovations Walailak University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jli
ISSN : 2408-2481
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหาร ชั้น 3 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เจ้าของ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Center for Innovative Learning and Teaching, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : surasak.ch@mail.wu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Walailak Journal of Learning Innovations ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
6
10
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.2
0
0
0
0