รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนักบริหาร
Total Citations : 258
Total Publications : 1121
Journal Name : Executive Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Rosechongporn Komolsevin, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2651-0960
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 9/1 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / Bangkok University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@bu.ac.th, areerat.su@bu.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-4960, An online-only journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
20
36
19
4
5
5
1
0
0
0
Publication
47
28
25
19
18
15
14
19
0
0
Citation / Publication
0.43
1.29
0.76
0.21
0.28
0.33
0.07
0
0
0