รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนักบริหาร
Journal Name : Executive Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Rosechongporn Komolsevin
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2651-0960
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 9/1 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / Bangkok University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@bu.ac.th, areerat.su@bu.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-4960
  • An online-only Journal