รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Journal Name : Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Narkbhut NSTRU
ISSN : 1906-8735
E-ISSN : 2651-1223
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : narkbhutnstru@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-7779