รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนานาชาติ มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Abbreviation Name: KKUIJ
ISSN : 2350-9767
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pattabu@kku.ac.th , kkuij@kku.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KKUIJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :