รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 24
Total Publications : 123
Journal Name : KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนานาชาติ มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Abbreviation Name: KKUIJ
ISSN : 2350-9767
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pattabu@kku.ac.th , kkuij@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/KKUIJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
0
0
1
4
7
4
4
1
0
Publication
0
0
0
23
21
21
21
22
15
0
Citation / Publication
0
0
0
0.04
0.19
0.33
0.19
0.18
0.07
0