รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Total Citations : 2
Total Publications : 59
Journal Name : Mahasarakham International Journal of Engineering Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MIJET
ISSN : 2408-1957
E-ISSN : 2408-1566
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Engineering, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mijet.engineer@msu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/mijet/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
12
12
12
12
11
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.08
0
0.08
0
0
0