รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Agriculture and Natural Resources
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Agr. Nat. Resour.
ISSN : 2468-1458
E-ISSN : 2452-316X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI), Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : anres@ku.th, ffisurn@ku.ac.th
Website : http://anres.kasetsart.org/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0075-5192, วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ | Kasetsart Journal (Natural Science)