รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 371
Total Publications : 342
Journal Name : Agriculture and Natural Resources
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Arinthip Thamchaipenet
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Agr. Nat. Resour.
ISSN : 2468-1458
E-ISSN : 2452-316X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI), Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : somporn.ma@ku.th
Website : http://anres.kasetsart.org/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0075-5192, วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ | Kasetsart Journal (Natural Science)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
14
23
12
18
38
17
8
1
0
0
Publication
0
0
0
0
78
80
93
91
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.49
0.21
0.09
0.01
0
0