รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 38
Total Publications : 492
Journal Name : Agriculture and Natural Resources
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Agr. Nat. Resour.
ISSN : 2468-1458
E-ISSN : 2452-316X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI), Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : anres@ku.th, ffisurn@ku.ac.th
Website : http://anres.kasetsart.org/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0075-5192, วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ | Kasetsart Journal (Natural Science)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
18
13
7
0
0
0
Publication
0
0
0
0
78
80
93
91
90
60
Citation / Publication
0
0
0
0
0.23
0.16
0.08
0
0
0