รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Agriculture and Natural Resources
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Uthairat Na-Nakorn (ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Agr. Nat. Resour.
ISSN : 2468-1458
E-ISSN : 2452-316X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI), Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : anres@ku.th, ffisurn@ku.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/anres/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN : 0075-5192
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.50 No.1 (2016)