รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Journal Name : Thammasat Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ชวิน อุ่นภัทร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TLJ
ISSN :
E-ISSN : 2985-2633
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Law, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tu.lawjournal@staff.tu.ac.th; tu.lawjournal@tu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-3867, eISSN: 2673-091X
  • An online-only Journal