รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Total Citations : 15
Total Publications : 696
Journal Name : Thammasat Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TLJ
ISSN : 0857-3867
E-ISSN : 2673-091X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Law, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tu.lawjournal@staff.tu.ac.th; tu.lawjournal@tu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
1
3
0
0
0
1
0
0
Publication
42
44
42
39
44
37
36
31
0
0
Citation / Publication
0
0
0.02
0.08
0
0
0
0.03
0
0