รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Journal Name : Thammasat Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TLJ
ISSN : 0857-3867
E-ISSN : 2673-091X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Law, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tu.lawjournal@staff.tu.ac.th; tu.lawjournal@tu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :