รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Total Citations : 47
Total Publications : 183
Journal Name : Naresuan University Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Dr. Boonyarat Chokbandanchai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NULJ
ISSN : 1906-425X
E-ISSN : 2465-3829
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Law, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawjournal@nu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
9
6
1
5
6
6
4
0
0
0
Publication
11
14
19
18
21
18
18
15
15
0
Citation / Publication
0.82
0.43
0.05
0.28
0.29
0.33
0.22
0
0
0