รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal Name : Naresuan University Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Dr. Boonyarat Chokbandanchai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NULJ
ISSN : 1906-425X
E-ISSN : 2465-3829
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Law, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawjournal@nu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :