รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Total Citations : 35
Total Publications : 175
Journal Name : Naresuan University Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Dr. Boonyarat Chokbandanchai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NULJ
ISSN : 1906-425X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Law, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawjournal@nu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
9
4
1
4
3
3
2
0
0
Publication
11
11
14
19
18
21
18
18
15
7
Citation / Publication
0.09
0.82
0.29
0.05
0.22
0.14
0.17
0.11
0
0