รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal Name : CMU Journal of Law and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: cmujlss
ISSN : 1685-9723
E-ISSN : 2586-9604
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Law, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cmujlss@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิก ISSN, ชื่อวารสารภาษาไทย และเปลี่ยน E-ISSN (ใหม่) คือ 2672-9245 ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป