รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์
Total Citations : 71
Total Publications : 444
Journal Name : Journal of Communication Arts
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCA
ISSN : 0857-085X
E-ISSN : 2673-0146
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.commarts@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcomm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 0859-085X

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
2
3
8
1
4
1
0
2
0
0
Publication
24
25
19
21
20
22
24
21
0
0
Citation / Publication
0.08
0.12
0.42
0.05
0.2
0.05
0
0.1
0
0