รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์
Total Citations : 209
Total Publications : 414
Journal Name : Journal of Communication Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCA
ISSN : 0857-085X
E-ISSN : 2673-0146
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.commarts@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcomm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : Print ISSN (เดิม) : 0859-085X โดยแก้ไข Print ISSN ตั้งแต่วารสารปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.37 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
4
3
10
6
5
2
0
0
0
Publication
40
35
24
25
19
21
20
22
15
0
Citation / Publication
0.23
0.11
0.13
0.4
0.32
0.24
0.1
0
0
0