รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์
Journal Name : Journal of Communication Arts
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCA
ISSN : 0857-085X
E-ISSN : 2673-0146
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.commarts@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcomm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 0859-085X