รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์
Total Citations : 218
Total Publications : 414
Journal Name : Journal of Communication Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCA
ISSN : 0857-085X
E-ISSN : 2673-0146
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.commarts@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcomm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 0859-085X

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
4
4
11
7
5
3
0
2
0
Publication
40
35
24
25
19
21
20
22
15
0
Citation / Publication
0.23
0.11
0.17
0.44
0.37
0.24
0.15
0
0.13
0