รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
Journal Name : Journal of Communication Arts of STOU
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. สุมน อยู่สิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-6996
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Communication Arts, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : csaowanee@gmail.com, npat.kae@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JOCASTOU
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :