รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
Total Citations : 47
Total Publications : 172
Journal Name : Dhurakij Pundit Communication Arts Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์มธบ.
Abbreviation Name: DPU Comm. Arts Journal
ISSN : 1685-5477
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 8 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / Faculty of Communication Arts, Dhurakij Pundit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phithaksak.thi@dpu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/dpuca/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
14
8
6
9
4
3
2
0
0
0
Publication
16
14
12
14
14
23
23
22
0
0
Citation / Publication
0.88
0.57
0.5
0.64
0.29
0.13
0.09
0
0
0