รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
Journal Name : Journal of Communication and Innovation NIDA
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCIN
ISSN : 2392-5566
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 หมู่ที่ 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Communication Arts and Innovation Management, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tj.thanchanok@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :