รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
Total Citations : 41
Total Publications : 23
Journal Name : Journal of Communication and Innovation NIDA
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCIN
ISSN : 2392-5566
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 หมู่ที่ 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Communication Arts and Innovation Management, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tj.thanchanok@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcin
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
5
15
12
7
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
12
11
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.58
0.09
0
0