รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
Journal Name : Siam Communication Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ชื่อย่อของวารสาร : นิเทศสยามปริทัศน์
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-2226
E-ISSN : 2697-4452
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Faculty of Communication Arts, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : com2@siam.edu
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :