รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
Total Citations : 36
Total Publications : 244
Journal Name : Siam Communication Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ชื่อย่อของวารสาร : นิเทศสยามปริทัศน์
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-2226
E-ISSN : 2697-4452
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Faculty of Communication Arts, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : com2@siam.edu
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
3
11
7
5
3
2
2
0
0
Publication
12
15
26
36
36
36
36
36
2
0
Citation / Publication
0.08
0.2
0.42
0.19
0.14
0.08
0.06
0.06
0
0