รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนเรศวรพะเยา
Total Citations : 40
Total Publications : 330
Journal Name : Naresuan Phayao Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Naresaun Phayao J
ISSN : 1906-2141
E-ISSN : 2697-4401
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : j.nu.phayao@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
3
10
7
5
2
3
1
0
0
0
Publication
30
30
32
18
23
16
16
20
0
0
Citation / Publication
0.1
0.33
0.22
0.28
0.09
0.19
0.06
0
0
0