รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนเรศวรพะเยา
Journal Name : Naresuan Phayao Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.เสมอ ถาน้อย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Naresaun Phayao J
ISSN : 1906-2141
E-ISSN : 2697-4401
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : j.nu.phayao@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2985-153X, eISSN: 2985-1521