รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบรรณศาสตร์ มศว
Total Citations : 38
Total Publications : 203
Journal Name : Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ดุษฎี สีวังคำ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JLISSWU
ISSN : 0125-2836
E-ISSN : 2651-0707
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารบรรณศาสตร์ มศว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : walta@g.swu.ac.th, jlisswu@swu.ac.th
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2551 เป็นต้นไป (Index in TCI)
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารบรรณศาสตร์ พิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 2521 - ปีที่ 12 2540 (ยังไม่ Index in TCI)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  10
  2
  2
  7
  1
  1
  3
  0
  0
  0
  Publication
  19
  15
  15
  18
  18
  30
  18
  14
  0
  0
  Citation / Publication
  0.53
  0.13
  0.13
  0.39
  0.06
  0.03
  0.17
  0
  0
  0