รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบรรณศาสตร์ มศว
Journal Name : Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ดุษฎี สีวังคำ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JLISSWU
ISSN : 0125-2836
E-ISSN : 2651-0707
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารบรรณศาสตร์ มศว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : walta@g.swu.ac.th, jlisswu@swu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JLIS_SWU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2551 เป็นต้นไป (Index in TCI)
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารบรรณศาสตร์ พิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 2521 - ปีที่ 12 2540 (ยังไม่ Index in TCI)