รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารการศึกษา มศว
Journal Name : SWU Educational Adminitration Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล
ชื่อย่อของวารสาร : บริหารการศึกษา มศว
Abbreviation Name: SWU Educational Administration
ISSN : 1685-2257
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : taweesil@g.swu.ac.th
Website : http://ejs.bsru.ac.th/eduswujournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :