รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารการศึกษา มศว
Total Citations : 79
Total Publications : 226
Journal Name : SWU Educational Adminitration Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร : บริหารการศึกษา มศว
Abbreviation Name: SWU Educational Administration
ISSN : 1685-2257
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somburak62@gmail.com
Website : http://ejs.bsru.ac.th/eduswujournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
8
15
6
7
5
7
2
0
0
Publication
0
17
22
32
25
27
36
37
19
0
Citation / Publication
0
0.47
0.68
0.19
0.28
0.19
0.19
0.05
0
0