รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Journal of Educational Administration Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Ed Admin KKU
ISSN : 1686-6916
E-ISSN : 2673-0804
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ขอนแก่น40002
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Education, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : bonsir@kku.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :