รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 289
Total Publications : 341
Journal Name : Journal of Educational Administration Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Ed Admin KKU
ISSN : 1686-6916
E-ISSN : 2673-0804
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ขอนแก่น40002
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Education, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : bonsir@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
Publication
17
0
45
43
40
45
24
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.07
0.05
0
0
0
0
0