รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
Total Citations : 0
Total Publications : 225
Journal Name : Journal of Educational Administration, Silpakorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา
ชื่อย่อของวารสาร : การบริหารการศึกษา
Abbreviation Name: Educational Administration
ISSN :
E-ISSN : 2697-4541
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Department of Educational Administration, Faculty of Education, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nuchnara14@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/EdAd
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (Print) (เดิม) : 1906-8255 ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสารตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
42
39
70
74
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0