รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Name : Journal of Educational Administration, Silpakorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา
ชื่อย่อของวารสาร : การบริหารการศึกษา
Abbreviation Name: Educational Administration
ISSN :
E-ISSN : 2697-4541
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Department of Educational Administration, Faculty of Education, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nuchnara14@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (Print) (เดิม) : 1906-8255 ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสารตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป