รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
Journal Name : BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ชวนคิด มะเสนะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-007X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somrutai_taiy@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BUAJEAD
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :