รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
Total Citations : 38
Total Publications : 638
Journal Name : BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชวนคิด มะเสนะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-007X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : somrutai_taiy@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BUAJEAD
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
1
2
6
11
17
0
1
0
0
0
Publication
34
30
72
83
235
161
0
0
0
0
Citation / Publication
0.03
0.07
0.08
0.13
0.07
0
0
0
0
0