รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
Journal Name : NIDA Business Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NBJ
ISSN : 1905-6826
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Business School
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nidabusinessjournal@yahoo.com, aeknit@nida.ac.th
Website : https://so10.tci-thaijo.org/index.php/NIDABJ/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :