รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
Total Citations : 28
Total Publications : 195
Journal Name : NIDA Business Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจาย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NBJ
ISSN : 1905-6826
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Business School
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nidabusinessjournal@yahoo.com, aeknit@nida.ac.th
Website : http://mba.nida.ac.th/en/book-intro
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
1
1
1
4
0
0
0
Publication
10
12
14
15
17
15
17
17
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.07
0.06
0.07
0.24
0
0
0