รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Journal Name : Journal of Business, Economics and Communications
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Vichayanan Rattanawiboonsom (รศ. ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BEC Journal
ISSN : 2672-9091
E-ISSN : 2408-2112
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : bec-journal@nu.ac.th, vichayananr@nu.ac.th, chalidat@nu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-6594, eISSN: 3027-6608
  • Formerly known as pISSN: 1905-3746
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.1 (2013) - Vol.18 No.3 (2023)