รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Journal Name : Journal of Business, Economics and Communications
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BEC Journal
ISSN : 2672-9091
E-ISSN : 2408-2112
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : bec-journal@nu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-3746, วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University