รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Total Citations : 16
Total Publications : 181
Journal Name : Journal of Business, Economics and Communications
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BEC Journal
ISSN : 2672-9091
E-ISSN : 2408-2112
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : bec-journal@nu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-3746, วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
4
3
2
6
1
0
0
0
Publication
0
23
24
23
36
25
37
13
0
0
Citation / Publication
0
0
0.17
0.13
0.06
0.24
0.03
0
0
0