รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Total Citations : 147
Total Publications : 181
Journal Name : Journal of Business, Economics and Communications
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BEC Journal
ISSN : 2672-9091
E-ISSN : 2408-2112
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : bec-journal@nu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-3746, วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
15
21
22
14
23
20
8
1
0
0
Publication
0
23
24
23
36
25
37
13
0
0
Citation / Publication
0
0.91
0.92
0.61
0.64
0.8
0.22
0.08
0
0