รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
Journal Name : Srinakharinwirot Business Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SBJ
ISSN : 2228-9658
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mbasbj@gmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :