รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
Total Citations : 16
Total Publications : 185
Journal Name : Srinakharinwirot Business Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SBJ
ISSN : 2228-9658
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mbasbj@gmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
3
4
8
0
1
0
0
0
0
Publication
21
19
16
25
15
22
19
21
17
0
Citation / Publication
0
0.16
0.25
0.32
0
0.05
0
0
0
0