รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
Journal Name : MUT Journal of Business Administration
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
Abbreviation Name: MUT Journal of Business Administration
ISSN : 0859-9750
E-ISSN : 2697-4347
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 หมู่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มรวย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร / Faculty of Business Administration, Mahanakorn University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mutjournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :