รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 15
Total Publications : 161
Journal Name : ECTI Transactions on Computer and Information Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Prabhas Chongstitvattana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ECTI-CIT
ISSN :
E-ISSN : 2286-9131
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prabhas@chula.ac.th, editorcit@ecti-thailand.org
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ecticit
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN ใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 2014 ISSN (เดิม) : 1905-050X

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
3
4
1
0
0
0
0
0
Publication
0
22
22
20
20
20
18
19
20
0
Citation / Publication
0
0.09
0.14
0.2
0.05
0
0
0
0
0