รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ECTI Transactions on Computer and Information Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Prabhas Chongstitvattana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ECTI-CIT
ISSN :
E-ISSN : 2286-9131
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prabhas@chula.ac.th, chief.editor.cit@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ecticit
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-050X