รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 13
Total Publications : 181
Journal Name : ECTI Transactions on Computer and Information Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Prabhas Chongstitvattana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ECTI-CIT
ISSN :
E-ISSN : 2286-9131
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prabhas@chula.ac.th, chief.editor.cit@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ecticit
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-050X

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
2
3
5
1
0
1
0
0
1
0
Publication
22
20
20
20
18
19
20
20
0
0
Citation / Publication
0.09
0.15
0.25
0.05
0
0.05
0
0
0
0