รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal Name : Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร. กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMS-UBU
ISSN : 2286-6809
E-ISSN : 2651-1819
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jmsubu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :