รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิจัย
Total Citations : 7
Total Publications : 264
Journal Name : Journal of Graduate Research
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร
ชื่อย่อของวารสาร : ว.บัณฑิตวิจัย
Abbreviation Name: J.Grad Res
ISSN : 2229-2756
E-ISSN : 2651-1401
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  / Graduate School, Chiang Mai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : banditvijai@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
1
0
5
0
1
0
0
Publication
41
27
30
28
31
30
27
26
24
0
Citation / Publication
0
0
0
0.04
0
0.17
0
0.04
0
0