รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิจัย
Journal Name : Journal of Graduate Research
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Nattida Supahan (ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ)
ชื่อย่อของวารสาร : ว.บัณฑิตวิจัย
Abbreviation Name: J.Grad Res
ISSN : 2229-2756
E-ISSN : 2651-1401
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  / Graduate School, Chiang Mai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : banditvijai@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :