รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Journal Name : Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ชาญชัย สุกใส
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0633
E-ISSN : 2774-0862
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Graduate School, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : info.gra@ubru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-5811