รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Total Citations : 13
Total Publications : 397
Journal Name : Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ชาญชัย สุกใส
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-5811
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Graduate School, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : info.gra@ubru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
9
1
1
0
2
0
0
Publication
30
34
24
30
35
49
67
61
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.3
0.03
0.02
0
0.03
0
0