รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Journal Name : Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ปิยพร ท่าจีน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CRU JGS
ISSN :
E-ISSN : 2822-1176
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / Graduate School, Chandrakasem Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : bundit@chandra.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journalgrdcru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-9839
  • An online-only Journal