รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal Name : Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : DR.Suphatanakris yordsala
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-9949
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 อาคาร 42 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : yordsala2515@gmail.com
Website : https://ict.srru.ac.th/journal/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :