รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Total Citations : 0
Total Publications : 131
Journal Name : Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัุตย์
ชื่อย่อของวารสาร : บวมมร
Abbreviation Name: MGSJ
ISSN : 1685-4063
E-ISSN : 2697-4843
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Graduate school, Mahamakut Buddhist University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : puzinnian@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
21
22
51
37
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0