รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
Total Citations : 227
Total Publications : 634
Journal Name : Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J of GradVRU
ISSN : 1905-9647
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 กิโลเมตร 48 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : danucha@vru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
15
14
41
35
28
22
9
1
0
0
Publication
40
49
54
54
56
76
62
54
1
0
Citation / Publication
0.38
0.29
0.76
0.65
0.5
0.29
0.15
0.02
0
0