รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
Total Citations : 61
Total Publications : 688
Journal Name : Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J of GradVRU
ISSN : 1905-9647
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 กิโลเมตร 48 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : danucha@vru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
6
12
6
15
15
3
2
0
0
Publication
40
49
54
54
56
76
62
54
55
0
Citation / Publication
0
0.12
0.22
0.11
0.27
0.2
0.05
0.04
0
0