รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
Journal Name : Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Danucha Saleewong (ผศ. ดร.ดนุชา สลีวงศ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J of GradVRU
ISSN :
E-ISSN : 2985-1491
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 กิโลเมตร 48 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.grad@365.vru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-9647
  • An online-only Journal