รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Total Citations : 23
Total Publications : 1218
Journal Name : Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
ชื่อย่อของวารสาร : บว.มรสน
Abbreviation Name: J.Grad.Skon
ISSN : 2774-0420
E-ISSN : 2697-3855
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : grad_snru@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • ISSN (เดิม) ​: 1686-0632
 • เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 83 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  6
  1
  6
  2
  6
  1
  1
  0
  0
  Publication
  106
  80
  73
  107
  91
  89
  84
  86
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0.08
  0.01
  0.06
  0.02
  0.07
  0.01
  0.01
  0
  0