รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal Name : SSRU Graduate Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: GSJ SSRU
ISSN : 2408-1620
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.grad@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssrugraduate/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN(เดิม) : 1906-3849