รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal Name : Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: crru.grad.sch.j.
ISSN : 1905-7679
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : prapaphunch_chaiyanont@yahoo.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/crrugds_ejournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :