รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Total Citations : 13
Total Publications : 152
Journal Name : Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: crru.grad.sch.j.
ISSN : 1905-7679
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : prapaphunch_chaiyanont@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/crrugds_ejournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
5
1
4
1
2
0
0
Publication
0
0
0
0
42
46
38
23
3
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.02
0.09
0.03
0.09
0
0