รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Journal Name : Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-8837
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : gsoffice@stou.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์