รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
Journal Name : Graduate Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปูนเทพ ศิรินุพงศ์
ชื่อย่อของวารสาร : วบน
Abbreviation Name: GLJ
ISSN : 1906-2850
E-ISSN : 2673-0642
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Graduate Programs Faculty of Law, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tulawgradjournal@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :